نام:
نام خانوادگی:
کد ملی:
شماره تماس:
متن:

آیین سخن
ویژه نگهبانی زبان فارسی


شنوندگان عزیز رادیو ایران در گذشته دور و نزدیک ، نامهای شرکتها، کارخانه ها، فراورده ها و برندها از واژه های زیبای فارسی بود. اکنون از شما دعوت می کنیم تا در فراخوان پیشنهاد نامهای ایرانی برای محصولات، شرکتها و کارخانه های ایرانی شرکت کنید.

برای بهره گیری بهتر از فرهنگ خودمان، از شما می خواهیم نامهای زیبای بومی و ایرانی پیشنهاد دهید تا این نامها در گنجینه ای ذخیره شود و در صورت تایید فرهنگستان، از طرف رادیو ایران به صاحبان مشاغل و کارخانه ها و شرکتها پیشنهاد شود، نامهای پیشنهادی را می توانید از گنجینه کهن زبان فارسی یا از زبانهای منطقه ای و محلی ایران پیدا کنید و یا خودتان با ترکیب ِ واژه ها و نوآوری بسازید .

به ده نفر از کسانی که بهترین پیشنهادها را بفرستند جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

 این فراخوان تا روز دهم تیر روز بزرگداشت صائب تبریزی فرصت مشارکت دارید. پیشنهادهای خود را در این بخش، بارگذاری فرمایید.